Licytacje

E-Licytacja Nieruchomość produkcyjno-biurowa o pow. użytkowej 629,22 m2

położona 97-200 Tomaszów Maz.

ul. Popiełuszki 58/60/2B

od 16.02.2022 do 23.02.2022

253 500,00

https://e-licytacje.komornik.pl

cena wywoławcza
wadium: 33 800,- zł

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Ratuszniak

Kancelaria Komornicza, Nadpiliczna 15, Tomaszów Mazowiecki,  97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 610-38-02 / fax. 574-573-051

Sygnatura: Km 222/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Michał Ratuszniak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 16.02.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu użytkowego położonego przy Ks. J. Popiełuszki 58/60/2B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/00070390/0.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość produkcyjno-biurowa o pow. użytkowej 629,22 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 62922/23235 w częściach i urządzeniach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz prawie własności ułamkowej części gruntu działki nr ewid 11 o pow. 6219 m2 położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki 58/60 w Tomaszowie Maz. położonego: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ks.J.Popiełuszki 58/60/2B, dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1T/00070390/0 W budynku mieściła się dawna odlewnia żeliwa. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe , socjalne oraz hala odlewnicza. Odległość do najbliższych obiektów istotnych dla nieruchomości: - przystanek komunikacji między miastowej - ok. 200m - usługi dla ludności - w promieniu 300m - centrum miasta w odległości ok 3,0 km - dojazd do drogi S1 Warszawa-Katowice ok 1.5 km Budynki posiadają przyłącza oraz instalacje: - Wodociągowe, Kanalizacyjne (szambo lokalne), Energetyczne, centralne ogrzewanie, telekomunikacja Budynek na chwilę obecną nie jest wykorzystywany , nie jest również wynajmowany.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.02.2022 o godzinie: 14:00.

Suma oszacowania wynosi 338 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 800,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 57105014611000009030857495 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Ratuszniak