Licytacje

E-Licytacja - 1/2 udziału w działce zabudowanej

położonej 97-319 Będków

ul. Ujazdowska 23B

od 16.02.2022 do 23.02.2022

173 541,00

https://e-licytacje.komornik.pl

cena wywoławcza
wadium: 23 138,80,- zł

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Ratuszniak

Kancelaria Komornicza, Nadpiliczna 15, Tomaszów Mazowiecki,  97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 610-38-02 / fax. 574-573-051

Sygnatura: GKm 113/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Michał Ratuszniak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 16.02.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Ujazdowska 23B, 97-319 Będków, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/00061926/1.

Opis nieruchomości:
Niewydzielony udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej ozn. nr działek 521, 522, 575 o łącznej pow. 1.38 ha. Działka o nr 575 zabudowana jest domem mieszkalnym o pow użytkowej 138,60 m2 (pow. zabudowy 173,60 m2). Brak dokumentów oddania budynku do użytkowania, brak dziennika budowy , brak naniesienia budynku na mapie zasadniczej. Budynek wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę WAB.6740-13.2012 z dnia 01.02.2012. Działka jest uzbrojona w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną, ogrzewanie CO z własnego pieca. Działki nr 521 (0,48ha) oraz 522 (0,53ha) - grunty orne niezabudowane - klasa RIIIb.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.02.2022 o godzinie: 14:00.

Suma oszacowania wynosi 231 388,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 541,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 138,80 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 57105014611000009030857495 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Ratuszniak