Licytacje

Działki rolne o pow. 3,64 ha. - LICYTACJA ODWOŁANA

położone Popielawy , gm. Rokiciny

19 marca 2021 | 10.00
Tomaszów Maz. ul. Mościckiego 9

110 437,50

cena wywoławcza
wadium: 14 725,00 zł

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Ratuszniak

Kancelaria Komornicza, Nadpiliczna 15, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 610-38-02 / fax. 574-573-051

Sygnatura: Km 816/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Michał Ratuszniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, pokój V-VII,X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Agnieszka Boguszczak Atut, położonej przy ,Popielawy, 97-221 Rokiciny, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/00023438/5.

Suma oszacowania wynosi 147 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 437,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 725,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 57105014611000009030857495.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Ratuszniak