Licytacje

E-Licytacja Dom jednorodzinny o pow. 175,16  m2

położony 97-215 Brzustów 188

od 21.08.2024 do 28.08.2024

586 200,00

cena wywoławcza

https://e-licytacje.komornik.pl


wadium: 78 160,00  zł

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Ratuszniak

Kancelaria Komornicza, Nadpiliczna 15,  Tomaszów Mazowiecki,   97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 610-38-02 / fax. 574-573-051

Sygnatura: Km 426/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz. Kancelaria Komornicza nr III podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 426/18 w dniu: 21.08.2024 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy   188,Brzustów,  97-215 Inowłódz, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/00052745/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. nr działek 545/7 , 545/16, 545/17 zabudowana budynkiem mieszkalnym, murowanym , parterowym z poddaszem użytkowym , podpiwniczonym o pow. użytkowej 175,16 m2 oraz budynkiem gospodarczym murowany o powierzchni zabudowy 108,00 m2. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną. Uzbrojenie - wodociągowe , kanalizacyjne , energetyczne ,centralnego ogrzewania (piec olejowy). Zgodnie z dyspozycją art. 973 punkt 7 Kodeksu Postępowania Cywilnego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz. Michał Ratuszniak podaje do wiadomości iż po dacie opisu i oszacowania w dniu 12 września 2023 roku na wniosek Starosty Tomaszowskiego został dokonany wpis w księdze wieczystej uaktualniający aktualne oznaczenie ewidencyjne nieruchomości zgodnie z decyzją nr RI.6831.1.2018 z dnia 30.01.2018

Suma oszacowania wynosi 781 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 586 200,00 zł. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 78 160,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 57105014611000009030857495 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  28.08.2024 o godzinie: 14:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Komornik Sądowy

Michał Ratuszniak