Licytacje

E-Licytacja  Lokal Mieszkalny o pow. 35,00 m2

położony 97-200 Tomaszów Maz.

ul. Topolowa 8/22

od 24.07.2024 do 31.07.2024

131 505,00

cena wywoławcza

wadium: 17 534,00,- zł

Link do licytacji ----> https://e-licytacje.komornik.pl

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Ratuszniak

Kancelaria Komornicza, Nadpiliczna 15,  Tomaszów Mazowiecki,   97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 610-38-02 / fax. 574-573-051

Sygnatura: GKm 173/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz. Kancelaria Komornicza nr III podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 173/23 w dniu: 24.07.2024 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy  Topolowa 8/22, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/00040165/5.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 22 stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności o pow. użytkowej 35,00 m2 oraz pomieszczeniem przynależnym komórką o pow. 5,80 m2 wraz z wielkością udziału 4080/213438 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali położonej: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Topolowa 8/22, dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW PT1T/00040165/5

Suma oszacowania wynosi 175 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 505,00 zł. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 17 534,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 57105014611000009030857495 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  31.07.2024 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Komornik Sądowy

Michał Ratuszniak